Warning: error_reporting() has been disabled for security reasons in /var/www/clients/client23/web95/web/public_html/ferenc/wp-load.php on line 24

Warning: error_reporting() has been disabled for security reasons in /var/www/clients/client23/web95/web/public_html/ferenc/wp-includes/load.php on line 333
FELSŐOKTATÁSUNK ÁTALAKÍTÁSA @ Gondolatok oktatásról nevelésről…

FELSŐOKTATÁSUNK ÁTALAKÍTÁSA

This entry was posted by on kedd, 5 február, 2013 at

Felsőoktatásunk átalakítása

A köznevelési törvény, reményeink és várakozásunk szerint, elindította azt a tanügyi folyamatot, amely alsó- és középszinten lehetővé teszi a szükségessé vált nívós fejlődési tendenciát, mind az oktatás, mind a nevelés vonatkozásaiban. Ennek lehet, kívánjuk legyen következménye a felsőoktatás minőségi átalakulása is. Néhány napja vehettük tudomásul, hogy az illetékes minisztérium, az érdekelt szervezetekkel együtt működve létrehozott három bizottságot a lényeges tennivalók előkészítésére. Üdvözöljük ezt, és várjuk, hogy érdemleges, eredményes munka kezdődjön. A tennivalók elodázhatatlanok. Már is késésben vagyunk.

Mondanivalónk lényegének kifejtése előtt két alapvető dolgot hozunk szóba. 1.A bizottsági munka alapértelmét a felsőoktatás minőségének javításra irányuló teendőben látjuk. 2. A felsőoktatás problémája magyar gond. Megoldását itthon és nekünk kell elvégezni. /A másutt eredményesen felhasznált eljárások, a felsőoktatás magyar előzményeinek figyelembe vételével alkalmazhatók!/

A minőség javításának indokai:

Felsőoktatásunk korszerűsítése nem várathat magára. A világ felsőoktatási intézményeinek rangsorában nem állunk előkelő helyen. Még lényegesebb, hogy hazai szükségleteink kielégítése a túl- és az aluldotáltság ellentmondásait szenvedi. A beiskolázás nem veszi figyelembe a valós hazai szükségleteket.

Sok, közöttük néhány, oktatóval gyengén dotált, intézmény van. Tény, hogy a politika úgy is jelen van az egyetemeken, hogy a múlt, de a ma emberei is, politikai érdemként kaptak helyet az oktatói karban. Ez  nem minden esetben jelenti, hogy ők egyben a testületek gyenge pontjai. Ennek ellenére, jelenlétük megosztó. Akadálya az egységes oktatói/nevelői hatások érvényesülésének. Holott erre elengedhetetlenül szükség lenne azért is, mert a középfok egyenlőre, és még számos évig, nem produkálja a nélkülözhetetlen kulturált /intelligens/ viselkedés, magatartás elvárásait. /Az egyetemnek, ebben a helyzetben, ezt a nevelő funkciókat is vállalnia kell. A kulturáltság hiánya a végzettek estében felsőoktatást is minősíti./

Gondot okoz, hogy a bolognai rendszer nem minden szakmában  pozitív hatású, a kredit  pedig alkalmat ad, hogy fontos stúdium kimaradjon. Meg kell vizsgálni, hogy hol van ezeknek hasznos szerepük. Ott kell alkalmazni!

A laza elvárások, a sok lehetséges utóvizsga és évismétlés káros következményeit a majdani munkahelyek, de maga a hallgató is megszenvedi.

Érdekes és veszélyesnek minősíthető jelenség figyelhető meg a felsőoktatás felekezeti intézményeiben. A felekezeti hovatartozás esetenként feledteti a szakmai értékek fontosságát.

Kirekeszti az ökomenikus szempontokat az oktatók kiválasztásakor. A következmény: alulképzett, szakmai gyakorlat hiányával,  az elvárásoknak nem megfelelő képesítésű oktató, és ennek folyamodványai. / A kutatómunka háttérbe szorul, laza elvárások, elégtelen felkészültség, a munkahely elégedetlensége, a fiatal rossz közérzete, stb./ Egy olyan helyzet van kialakulóban, melyben egyrészt az egyes egyházakon belüli irányzatok ütköznek, másrészt a keresztény egyházak egymás között is rivalizálnak, Ezek esetleges következményeit felismerve, jó lenne mihamarabb lépni az egyházakon belül.

Az intézmények önállósága:

Nem vonható kétségbe, hogy az önállóság joga  megilleti az összes felsőoktatási intézményt mégpedig a belső rendet, a tanulmányi kereteket, az elvárásokat, a hallgatókkal kapcsolatos követelményeket illetően. Ezen alapszik felelősségük a társadalommal szemben.

Ugyancsak teljes jogkörrel rendelkeznek a saját bevételeket illetően. –  Eldöntendő, hogy mi történjen a tandíjak esetében. Nem elképzelhetetlen, hogy ezek felett is az intézmény rendelkezzen. Egészen más a helyzet a költségvetésen keresztül folyó dotációk esetében. Ez a pénz adókból származik és a költségvetésen keresztül áramlik a felsőoktatásba. A költségvetés felelőse pedig az állam.  Joga és kötelessége az ellenőrzés. Az persze nem kizárt, hogy egyetértés esetén, ezen jogokat részben, vagy egészében átruházza.

Minden hasonló kaliberű esemény természetes izgalmi állapotot produkál azokban akik számára nem közömbös az, ami kis hazánkban, a jobbítás érdekében történik. Felsőoktatásunk jelenünk, de főként jövőnk szempontjából egyik meghatározó összetevő.Ez a  magyarázata, hogy az egyházakat a pártokat, a fiatalságot, de az idős generációt, nó és természetesen az illetékes állami szerveket is munkára, véleménymondásra készteti. Az educatió eruditiót von maga után. Vagyis a nevelés teszi lehetővé a műveltség növekedését. S erre mérhetetlenül nagy szüksége van mindnyájunknak!


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.