Warning: error_reporting() has been disabled for security reasons in /var/www/clients/client23/web95/web/public_html/ferenc/wp-load.php on line 24

Warning: error_reporting() has been disabled for security reasons in /var/www/clients/client23/web95/web/public_html/ferenc/wp-includes/load.php on line 333
REFORMKOR A 21. SZÁZADBAN @ Gondolatok oktatásról nevelésről…

REFORMKOR A 21. SZÁZADBAN

This entry was posted by on szerda, 1 augusztus, 2012 at

Történelmünk során számos reformkort /II.József,Kossuth-Széchenyi,Deák,1967-1989/éltünk meg. Mindnek fontos szerepe volt nemzetünk ezer éves fennmaradásában, fejlődésében. Szükségessége, elkerülhetetlensége, úgy tűnik, most is vitathatatlan. Gazdasági kiszolgáltatottságunk, elmaradottságunk, kulturális hiátusaink, a nemzetközi problémák,stb. mind erre utalnak. Másrészt tudjuk, hogy korunkban a gazdasági mozgás velejárója a lejtmenet és az azt követő élénkülés, fejlődés.Ez a ciklikusság tehát természetes.A hazai gondok,politikai hibák,bűnök felelősei a politikai és gazdasági elit.Ez azonban nem rejtheti népünk, nemzetünk más rétegeinek hibáit,felelősségét.A rádió, a TV,az internet világában nem találhatunk semmiféle mentséget az iskolázatlanságra,a munkakerülésre,a munkaerkölcs fogyatékosságaira.Lehetne,van mód és alkalom a meglévő hiányok pótlására.Ugyanis ez mindenkinek érdeke.Enélkül ma még a segédmunka sem végezhető megelégedésre.Van persze e dolognak más vetülete is.Az hogy munkahelyek híjján hiába a felkészültség.Ezeknek a létesítése a gazdasági és politikai eszközökkel rendelkezők dolga.A kör bezárult,nincs miért egymásra mutogatnunk.

Az új reform tehát elkerülhetetlen társadalmi fejlődésünk miatt.Vagyis nem különleges igény vagy elodázható feladat.Halogatása is végzetes lehet,mert a világ benne Európa és hazánk is nyög a válság terhétől.További súlyosbító körülmény,hogy a globalizmussal körülírt világhatalom érdekeinek érvénysítése semmit nem kímél.Hazánk és Közép-Európa is vazallusi terheket cipel az Európai Unió és a „pusztító világhatalom”gyarmatosító törekvései miatt.-Az EU jelenleg ad ugyan némi mozgásteret ám ez mégis gátja már most,a függetlenségnek,a nemzeti érdekek érvényesítésének.Az pedig már most nyilvánvaló,hogy vannak törekvések,tervek a további központosításra.Az a veszély fenyeget,hogy igaza lesz  Ferenc Józsefnek,aki egyik neki tulajdonított elszólásában azt mondta:”Magyarország nem volt,hanem nincs”.

Hazánk lakosságának döntő többsége,kétharmada 2010-ben nemzeti államunk újjáélesztésére szavazott.Ragaszkodik  a lehető legnagyobb függetlenséghez.Elfogadta azt a programot,ami körvonalazza az új célkitűzéseket.Az elmúlt két év során a választott parlament megszavazta az ország rég óhajtott alaptörvényét,azokat a sarkalatos törvényeket,amelyek mélyreható átalakulást tesznek lehetővé.Törvényi alapokat teremtett a közigazgatás,az igazságszolgáltatás,az oktatás,az egészségügy új alapokra helyezésére,tehát a ma esedékes reformkor megalapozására.A gyors ütemű törvénykezés folyamánya,hogy számos korrekció vált,válhat szükségessé érvényrejuttatásuk során.Természetes következmény,hogy elkerülhetetlen számos kiigazítás.

Azt mondhatjuk,hogy az új reformkor elkezdődött.Persze az eredmények csak hosszútávon lesznek érzékelhetők.A következő két-három választási ciklust bizonyosan nehézségek árán fogjuk átvészelni.A türelmetlenség azonban indokolatlan.Reményünk szerint előbb lassú,majd fokozatosan gyorsuló tempóban jutunk előre.A több,a jobb nem mannaként,hanem mindannyiunk kemény munkájaként lesz osztályrészünk.”A siker nem égi áldás,hanem munkatermék”.

Mostantól rendkívül fontos és nehéz feladat vár a gazdasági és politikai elitre.

A gazdasági elitnek,bizonyosan állami segítséggel szaporítania kell a munkahelyeket.Növekednie kell a külföldi tőke szerepének is.A kis-és középvállalatok szaporodása és megerősödése egyik kulcsfeladat. A szociálisan szabad emberek helyzetéből származó öntudat növekedés hatalmas hajtóerő.Ebből társadalmi hatékonyságuk abban az esetben lesz igazán meghatározó,ha gadagságuk erösödésével párhuzamosan kulturális igényük,színvonaluk is növekszik.

A politikai elit és ezen belül a FIDESZ-KDNP erősödésének feltétele,hogy rend legyen soraikban.Számolják fel a korrupciót,az álláshalmozásból,a politikai funkcióból származó és az egyéb illegális jövedelmeket.Folyamatosan tanulják az államvezetéshez szükséges tudnivalókat,növeljék általános műveltségüket.Le kell szokniuk a ma divatos alűrökről,például arról,hogy ebédkor slepp társul a főnökhöz./Szerény és egyszerű magatartásra is van példa.Ezeknek kell általánossá válniuk.

Témánk és az esedékessé vált reformok megvalósításához szükséges lenne a társadalom minél szélesebb köreinek,ezen belül a politikai pártoknak valamiféle együtt működésére.Ez utóbbi lehetséges formája a kerekasztal konferencia/nem igaz,hogy csak szögletes asztalok vannak ebben az országban!/-A kerekasztal konferencia napirendre tűzhetné a nemzeti minimum megfogalmazását és az állami feladatok EU-val történő megosztását. Ez utóbbira vonatkozóan egy javaslat pl.:

hazai kézben: a gazdaság. az erőforrások: az oktatás, a kultúra, az egészségügy, a szociális ügyek, a közigazgatás, az igazságszolgáltatás, a belügy,

Közös lehetne: a külügy, a pénzügy, a hadügy.

Írásommal megkíséreltem felvázolni a megtett út lényegét, jeleztem, hogy sok még a tennivaló és kifejeztem bizakodásomat is. Járatlan ösvényen, de haladunk minden nehézség ellenére.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.