Warning: error_reporting() has been disabled for security reasons in /var/www/clients/client23/web95/web/public_html/ferenc/wp-load.php on line 24

Warning: error_reporting() has been disabled for security reasons in /var/www/clients/client23/web95/web/public_html/ferenc/wp-includes/load.php on line 333
POLITIKA ÉS PEDAGÓGIA @ Gondolatok oktatásról nevelésről…

POLITIKA ÉS PEDAGÓGIA

This entry was posted by on vasárnap, 24 február, 2013 at

/ Ez az írás az Új Katedra 2006. novemberi számában jelent meg./

Mindenki, aki neveléssel foglalkozik /szülő, pedagógus, politikus, stb./ sejti, tudja, hogy fontos amit tesz. Az álam egyik központi feladatának tekinti, a pártok még versengnek is a nevelést hivatásból végző intézmények befolyásolásáért, irányításáért. Ugyanis általános az a felismerés, hogy a fejlődés egyik záloga a tudás, s ez egyben a nevelés leghatékonyabb eszköze is. Renén szerint: „a nevelés kérdése a mai társadalom élet-halál kérdése.”- Nincs ebben semmi túlzás sem.

Csodálkozhatunk-e, ha még a koalícióban kormányzó pártok is versengnek, fonják hálójukat, remélve, hogy az iskolák beleakadnak. Uralni akarják a jövő letéteményeseit. Szövik a pókháló szerű körülményeket, váltáskor újraszövik. Ezek a gondolatok futottak át az agyamon, amikor érdeklődéssel és figyelemmel olvastam a Köznevelés 30. számában a Hiller Interjút.

Megleptek, mert szokatlanok, a pedagógiai ismeretekkel és tapasztalatokkal szinkronizáló mondanivalók, elsőre azt az érzetet keltve, hogy jó ai irány. – Mert a „gyorsolvasás” téves következtetéseket szülhet, újra olvastam a beszélgetés egészét, aztán elemezni is próbáltam. A kép árnyaltabb lett.

Az utolsó előtti sorok egyenesen mellbe vágtak. – Ezzel kezdem. Az új miniszter szociáldemokrata párt-elkötelezettségről vall.

Elődje is pártelkötelezett volt, liberális eszméket képviselt, meglehetősen ellentmondásos módon /pl. mindent agyonszabályozott/, a szavazók alig 5-6%-ának képviseletét emlegetve. Hiller István  / ez még karakánnak is tűnhet/ valamiféle szociáldemokrata oktatáskoncepció mellett tört lándzsát, ő a szavazók egyre csökkenő, most talán 15-20%-át maga mögött remélve. Oktatás pártérdekek mentén! Akkor, amikor érvényes törvények tiltják a pártpolitika betüremkedését az iskolákba. – Úgy tűnik nincs remény a törvények szerinti oktatásirányításra most sem.

Felrémlett, hogy a „méretgazdaságosság” is tovább él. Lehet, de itt – megnyugvásomra –  ez nem került szóba. Ahogy az oktatásirányításban nincs hely a párpolitikának, hasonlóan káros az ellehetetlenítő gazdaságossági szemlélet is. A vezérmotívum csakis a pedagógiatörténetben feltárt,  a neveléselméletben megfogalmazott és szakmai tapasztalattal alátámasztott törvényszerűség lehet. Nem pártérdek, pártszempont.

Ezt az alapevidenciát sem a liberálisok, de úgy tűnik a szocialisták sem hajlandók akceptálni. Munkájuk csődeffektusa itt érhető tetten

A továbbiakban azokról az elképzelésekről és véleményekről lesz szó , amelyek a „jó az irány” érzetet keltették, azokról, amiket bizakodással, esetleg figyelmeztetések árán, de mégis üdvözölhetünk.

„Köznevelés!” nem közoktatás. „A nevelést nem lehet centire, forintra mérni, mert emberi dolog.” Igaz!

Érdekes az órahasonlat, bár talán nem minden esetben kell az óra egészét „meg- reformálni”, esetleg egy rugócsere is megoldás. Az egységben, az egészben való gondolkodás persze nem csak kívánatos, inkább nélkülözhetetlen.

Teljes bizonyossággal állíthatjuk, hogy az alapoktatás hatása az egyetemig, de a sírig /néha visszahúzó erővel / érvényesül. Bizonyos az is, hogy „az alapfokú oktatás alapvetően az alapkészségek kibontakoztatására és megerősítésére szolgál.” Hozzáteszem: a nevelőmunka

minden egyéb eszközét is használni kell. – Vita van, hogy hány tanév szükséges ehhez. –  50- 60 évvel ez ezelőtt a kisiskolások, akár mostoha körülmények között is megtanultak jól, sőt szépen írni, értően és érthetően olvasni, számolni az alapműveletekkel, ismertek számos történelmi eseményt, fölrajzi tényt, gyűjtöttek, tároltak növényeket, bogarakat, számosan jól szavaltak, mindezt majd mindenki  a negyedik tanév végéig, számosan előbb. – A néptanítók tették a dolgukat, akár tanyasi, összevont négy osztályos. egy tanerős iskolában a „nemzet napszámosa” státuszban.

Jó tudni, hogy 2007- 13 között l50 milliárd forint jut az infrastruktúra fejlesztésére. /Ha euróban kapnánk adatot, biztosabban számolhatnánk./ Igaz, ennek 85%-át az EU-tól remélik. Vajon megkapjuk-e, ha „a 15% előteremtése is nagy feladat?” Ez ideig az előirányzatot egyetlen ország sem kapta meg. Az viszont biztató, hogy „a magyar tehetséges,” miért ne tudna kiváló pályázatot írni – ebben az esetben a minisztérium?!

Minőségbiztosítási kisérletek valóban nem jártak, nem járhattak sikerrel. A termelés számára kidolgozott külföldi elképzelések gyatra, iskolára történő adaptációja eleve elvetélt.A Minőségbiztosítási folyamat-szabályozás /minő cím/ elkészült, mert elrendelték, és törvényszerűen a fiókban landolt. Az iskolákban akkor folyhat minőségi munka, ha a kollégajelöltek a képző intézményekben az alapos szakmai felkészítés elemeként érdemleges pedagógiai és pszichológiai képzésben részesülnek, ennek birtokában hivatástudattal nevelnek, tanítanak. Az iskola sem nem „tudásgyár”, sem nem „szolgáltató intézmény.” /”A nevelés emberi dolog.”/

Üdvözlendő tehát a pedagógusképzés színvonalának emelésére irányuló szándék. A mostani elégtelen színvonal egyik oka valóban a „mennyiségi szemlélet”, de sokkal inkább a kontraszelekció, ami mögött a megalázó javadalmazás, a megbecsülés hiánya, a közelmúlt tekintélyrombolása áll.

Hiller István a középiskolák tennivalói közül az idegen nyelvoktatást és az informatikai-számítógépes ismeretek fontosságát emelte ki. – A minél magasabb, tartalmasabb aktuális igénye azonban számos más, lényeges elemet is tartalmaz. A közoktatásnak – súllyal a középiskoláknak a dolga – ahogy a múltban-, hogy széleskörű tudást, elismerést érdemlő neveltséget és intelligenciát, biztos ismeretekre épülő kompetenciákat segítsen felszínre, tanítson meg szorgalmasan tanulni, dolgozni, az ifjú erőket optimálisan használni. E feladatok teljesítéséhez az intézmények joggal igénylik az irányító hatékony segítségét, pl. a tanulói jogok napirenden tartása mellett a kötelességek hangsúlyozását is. Az OM-nek túl kell jutnia azon a  színvonalon, amit a múlt évi kompetenciamérés kapcsán egy szakmai értékelő csoport megfogalmazott a nagyfokú szóródást vizsgáló értékelés kapcsán. Ott vannak jobb eredmények, ahol az iskola spontán vagy tudatosan, kisebb-nagyobb mértékben kivonta magát a minisztérium hatása alól, ahol a tanárok tették a dolgukat.

Magyar Bálinti és a Hiller Istváni oktatáspolitika – a Hiller-interjú tükrében – azonos abban, hogy pártpolitikai alapozottságú. Mindkettő a maga hálójába igyekszik terelni az eszköznek tekintett oktatási intézményeket, az utánpótlásnak tekintett ifjúságot. A Hiller-koncepcióban,  a Magyar elgondolással szemben, a pedagógia tényleges gyakorlatának és elméletének néhány eleme, közel sem konzekvensen, közel sem meghatározó erővel, de jelen van. A párt-háló szövögetése folytatódik. Ebbe a hálóba az iskolák befogása azonban lehetetlen, mert a  pártérdek pedagógia-idegen. Törekvésük azért kivihetetlen, mert a pedagógusokat munkájukban a pedagógia elmélete irányítja. Csak ebben az esetben képesek eredményesen nevelni. A párpolitika és a pedagógia más, egymást kizáró két minőség. Az előbbi csoport, gyakran a párt elit, az utóbbi összemberi, nálunk magyar és európai értékeket jelenít meg. .Oktatáspolitikáról abban az értelemben lehet, szabad beszélni, amennyiben az állam !nem egy párt!/ egyik központi feladata a jóra, a szépre, az igazra neve.,  Gorkij szereint: felkelteni a  vágyat ezek megismerésére és követésére, illetve:ezekhez a feltételeket biztosítani.

                                                   2006. 07.15.

A fenti, 7 esztendeje leírt gondolatok a 2011. évi köznevelési törvényben köszöntek vissza. Mert napjainkban megint hangot kapott  Hiller István /a háttérben Magyar Bálint/ oltatás-politikája, aktuálisnak gondoljuk a hét éve mondottak  felelevenítését.  Jeligénk: „mindenki hajlamos felejteni”!

2013,02,24.                            Érfalvy ferenc


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.